fbpx

Prolonged Exposure Therapy for PTSD (PE)

Utbildningen vänder sig till dig som söker en traumafokuserad behandlingsform för PTSD i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation.

Kommande kursstart

HT2023

Kursstart: 23 november

Sista ansökningsdag: 23 oktober

Utbildningstider: 4 tillfällen på plats eller online, 23-24 nov och 30 nov-1 dec kl. 08.30-16.30 + handledning i grupp 10 tillfällen online, en gång i månaden

Plats: Högskolan Sapu, Haga Östergata 12, Göteborg, eller deltagande online via Teams.

Kontakt: Diana Fabian, kursansvarig, diana.fabian@kbtvast.se

Kostnad:  24 000 kr exkl. moms. Utgifter för kurslitteratur tillkommer.

Ansök nu

Prolonged exposure, PE är den metod som idag har starkast forskningsstöd i behandling av PTSD. Metoden har utvecklats av forskaren och klinikern Dr Edna Foa, Ph.D., Center for the Treatment and Study of Anxiety, Philadelphia, USA och har utvärderats i många länder för klienter med olika kulturell bakgrund. 90 procent av de som genomgår behandlingen blir påtagligt förbättrade och 50 procent uppfyller inte längre diagnoskriterierna för PTSD. Andelen återfall är extremt låg. Metoden är höggradigt strukturerad och ställer krav på behandlarens förmåga att vara tydlig, våga exponera klienten samt upptäcka undvikanden under terapisessionen.

Kursens syftar till att ge teoretisk och praktisk fördjupning i evidensbaserad behandling av PTSD vad gäller diagnostik, bedömning och behandling. Utbildningen är godkänd av Center for The Treatment and Study of Anxiety (CTSA) vid University of Pennsylvania. Efter utbildningen får godkända deltagare ett intyg på genomförd utbildning från CTSA signerat av Edna Foa. Utbildningen utgör första nivån för den som vill ha möjlighet att certifiera sig som PE-behandlare, handledare och utbildare.

Behörighet
Högskolan Sapu välkomnar psykoterapeuter, psykologer, socionomer och andra som är verksamma inom människovårdande yrken och med kliniska erfarenheter att utgå ifrån vid övningar och vid konsultationen. Grundläggande utbildning i psykoterapi är ett krav.

Kursens omfattning och upplägg
Kursen omfattar 30 lektionstimmar och sträcker sig över fyra dagar. Kursen innefattar även tio (10) uppföljande grupphandledningstillfällen online, en gång i månaden. Undervisningsformerna är föreläsningar, analyser av videobandade terapisessioner samt praktiska övningar av behandlingskomponenterna i PE.

Examination
För godkänt på kursen krävs 100 procent närvaro och aktivt deltagande under de fyra utbildningsdagarna samt 90 procent närvaro vid handledningstillfällena.

Handledning
Handledningen sker i grupp online, en gång per månad.

Kursens mål
Vid avslutad utbildning ska deltagarna:

 • kunna redogöra för PTSD-diagnosen och dess psykopatologi
 • ha kännedom om Emotionell bearbetningsteori och hur den förhåller sig till PE
 • kunna redogöra för och jämföra effektiviteten hos alternativa, evidensbaserade psykoterapeutiska behandlingar av PTSD
 • kunna förklara hur klienten kan hjälpas till känslomässigt engagemang och bearbetning av traumatiska minnen, med målet att minska PTSD-relaterade svårigheter och symtom
 • kunna implementera de psykoedukativa elementen i PE
 • kunna konstruera en in vivo-hierarki innehållande en rad situationer som tryggt och effektivt stimulerar nyinlärning och ett vidgande av klientens “värld”
 • kunna, tillsammans med klienten, implementera in vivo-exponering för traumarelaterade stimuli och undvikanden
 • kunna hjälpa klienten välja lämpligt indextrauma att fokusera på i den imaginativa exponeringen.
 • kunna genomföra imaginativ exponering för traumatiska upplevelser
 • kunna, tillsammans med klienten, välja brännpunkter och implementera proceduren för bearbetning av dessa
 • kunna identifiera och hantera undvikanden under sessioner och i samband med hemuppgifter
 • kunna identifiera och hantera under- och överengagemang under imaginativ exponering.

Kurslitteratur
Foa, E.B., Hembree, E.A.& Rothbaum, B.O., & Rauch, S.A.M. (2021) Prolonged Exposure terapeutmanual: Emotionell bearbetning vid PTSD. Natur och Kultur

Rothbaum, B.O., Foa, E.B., Hembree, E.A., & Rauch, S.A.M. (2021) Ta tillbaka ditt liv: Arbetsbok för återhämtning efter en traumatisk upplevelse. Natur och Kultur

Ytterligare cirka 100 sidor material tillkommer i samband med kursstart. Detta kommer deltagarna att kunna ladda ner via en länk.

Kursledare
Hanna Dimbodius är leg. psykolog i KBT med kris, sorg och trauma som arbetsområde, och posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, som specialitet. Hon är en av fyra certifierade i Sverige att utbilda och handleda i Prolonged Exposure Therapy for PTSD.

Diana Fabian är auktoriserad socionom och leg. psykoterapeut i KBT och PDT. Hon är utbildad handledare och lärare i KBT, och en av fyra certifierade i Sverige att utbilda och handleda i Prolonged Exposure Therapy for PTSD. Med lång erfarenhet av psykiatri kombinerar hon gärna PE med DBT.

Information
Utbildningskoordinator, 08-642 10 24, info.gbg@sapu.se
Diana Fabian, kursledare, 0708-19 87 34, diana.fabian@kbtvast.se

X