fbpx

Interpersonell psykoterapi (IPT), nivå A

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Kommande kursstart

HT2023

Kursstart: 20 november

Sista ansökningsdag: 19 oktober

Utbildningstider: 4 tillfällen på plats eller online 20-21 nov och 5-6 dec kl. 08.30-16.30 

Plats: Högskolan Sapu, Malmgårdsvägen 63, Stockholm, eller deltagande online via Teams. 

Kontakt: Malin Bäck, kursansvarig, mbrelatera@gmail.com

Kostnad: 13 900 kr exkl. moms. Utgifter för eventuell kurslitteratur tillkommer.

Ansök nu
Ladda ner kursplan

IPT är en relationsfokuserad korttidsterapi med starkt vetenskapligt stöd (Cuijpers et al., 2011). Metoden utarbetades redan under 1970-talet för behandling av depression. Den har även visat sig användbar för flera diagnosgrupper och problemområden såsom ätstörning, bipolärt syndrom, PTSD med flera (Cuijpers et al., 2016). Modifieringar finns för ungdomar, familjer, par, gruppbehandling med mera.

IPT kopplar det aktuella måendet till pågående mellanmänskliga omständigheter i patientens liv. Efter initialfasen av terapin väljs det interpersonella fokusområdet som utgör grunden för patientens aktuella problematik. Genom att titta på styrkor och svagheter i individens nätverk stöttar man personer i att processa känslor och relatera till sina närstående på ett mer adaptivt sätt.

IPT tränar patienten att kommunicera sina behov och göra sig förstådd gentemot viktiga personer i hennes liv. När relationerna förbättras minskar symtomen. I Socialstyrelsens riktlinjer kring depression rekommenderas IPT vid lindrig till medelsvår depression för såväl vuxna som barn och unga.

Kursen Interpersonell psykoterapi – teoretisk utbildning, nivå A, omfattar fyra heldagar teoretisk utbildning. Utbildningens kriterier för nationella och internationella utbildningskrav för IPT nivå A omfattar grundkraven för att kunna gå vidare till kursen med kliniska moment, nivå B, utbildningshandledning och bli certifierad IPT-terapeut. Utbildningen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom Klinisk vuxenpsykologi, Psykologisk behandling/psykoterapi.

Kursen varvar teori, praktik och reflektion, och har sin utgångspunkt ur evidensbaserad psykologisk praktik inom området Interpersonell psykoterapi som i att tillägna sig kunskap att utöva psykologisk behandling. Kursen är delvis case-baserad och kommer i huvudsak att hållas som korta föreläsningspass varvade med rollspel, övningar, diskussioner och videovisning. Innan kursen förväntas studenter har läst kurslitteraturen. En förberedande uppgift kommer genomföras före kursstart, dels genom att ta del av inspelat föreläsningsmaterial, dels genom att förbereda en fingerad patient att öva på̊ under kursen. På så sätt sammanvävs teori kring metod, klinisk tillämpning och reflektion kring det egna lärandet.

Examination sker i form av skriftlig närvaro samt genom en individuell och uppgift. För deltagande psykologer under specialistutbildning tillkommer ytterligare en uppgift inom ramen för den skriftliga hemuppgiften. Utvärdering av kursen genomförs både individuellt och på gruppnivå under och efter avslutad kurs.

Behörighetskrav
Grundläggande psykoterapiutbildning samt erfarenhet av kliniskt terapeutiskt arbete efter färdig utbildning.

Övergripande mål
Deltagare skall efter avslutad utbildning kunna:

  • Redogöra för generella IPT-strategier, teori och historik.
  • Redogöra för samtliga delar av behandlingsprocessen.
  • Visa förmåga att välja fokusområde och behandlingsplan utifrån den.
  • Reflektera utifrån teori, metod, patientgrupp och självkännedom över hur IPT kan användas i den egna yrkespraktiken.

Kursledare och lärare
Malin Bäck, doktorand i klinisk psykologi, leg. psykoterapeut, lärare/handledare i psykoterapi och IPT-handledare (nivå D)

Examinator
My Frankl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, fil. dr

Kurskoordination
Utbildningskoordinator, 08-642 10 24, info@sapu.se
Malin Bäck, kursledare, 070-549 03 29, mbrelatera@gmail.com

Fördjupning
Efter IPT Nivå A kan du fortsätta med Interpersonell Psykoterapi Klinisk Träning, Nivå B . I denna praktiska del ingår handledning online varannan vecka och pågår under 1,5 termin. Nästa kursstart är 6 november 2023.

LÄS INTERVJU MED KURSLEDAREN MALIN BÄCK.

X