Handledar- och lärar­utbildning i psykoterapi

och annan psykologisk behandling
Den här utbildningen vänder sig till dig som är legitimerad psykoterapeut och vill bli handledare i psykoterapi. Ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs.

utbildningsplan

Utbildningsplanen innehåller information om upplägg, lärandemål och annat du behöver veta inför din ansökan.

Kommande kursstart

HT2022–HT2023

Kursstart: Kursdatum ej fastställda höstterminen 2022

Sista ansökningsdag: 

Utbildningstider: Utbildningen äger rum på måndagar och tisdagar en gång per månad under tre terminer, med start i september 2022 och avslut i december 2023.

Utbildningsdagar

Kostnad: 35 500 kronor per termin exkl moms. Logi och reskostnader till och från Oxford tillkommer med cirka 7 000 kronor.

  • Vår handledarutbildning bygger på att handledning i psyko­terapeutisk metod och annan psykologisk behandling till stor del består av teorier och metoder som är övergripande, oavsett psykoterapeutisk teoretisk inriktning. SAPU har som målsättning att förmedla en öppenhet för handledning i olika psykoterapeutiska inriktningar.
  • Lärare vid utbildningen har alla en längre erfarenhet av arbetet som handledare och pedagoger. Handledare vid utbildningen är legitimerade psykoterapeuter och handledare i psykoterapeutiskt arbete. Våra handledare har alla en öppenhet för olika psykoterapeutiska inriktningar men med olika erfarenheter i att arbeta med AFT, KBT eller Systemiskt inriktad terapi.
  • SAPU har ett samarbete med OCTC (Oxford Cognitive Therapy Centre). Ett av föreläsnings- tillfällena kommer därför att äga rum på New college i Oxford med föreläsare som är knutna till universitetet i Oxford. Dessa föreläsare har en gedigen erfarenhet av psykoterapeutiskt inriktad handledning. De har även forskat och skrivit böcker i ämnet.
  • Utbildningen pågår sammanlagt 3 terminer.
  • Kursen är ackrediterad av Psykologförbundet som fördjupningskurs inom psykologisk behandling/psykoterapi.
  • 100% av våra studenter har gett betyget Nöjd eller Mycket Nöjd i utvärderingar efter avslutade utbildningar.
"Här behöver inte alla stöpas i samma form, utan det finns möjlighet att utveckla en egen profil."

Behörighet: Psykoterapeutexamen och av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som psykoterapeut. Mer än två års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete på minst 50%.

Kriterier för att bli godkänd: För att bli godkänd på denna utbildning skall studenten ha uppfyllt de kurskrav som beskrivs under varje kurs i kursplanen. Betygskriterierna på denna utbildning är godkänd eller underkänd. Student som underkänts har rätt till en förnyad examination. Om studenten inte uppnår lärandemålen för handledningsmomentet inom utbildningens ram, måste studenten på egen bekostnad fullgöra nödvändig komplettering.

Närvaro: Vid samtliga kurser krävs en obligatorisk närvaro vilket innebär en närvaro om minst 80%. Om närvaron är lägre än 80% på de olika kurserna i teoridelen kommer studenten överens med kursledningen hur detta skall kompenseras.

Teknisk utrustning: Studenterna ansvarar för den tekniska utrustning som behövs för eventuell överenskommen inspelning och uppspelning av sessioner.

Lokal: Utbildningen sker i Sapus lokaler, på Södermalm i Stockholm. Utbildningen i Oxford kommer att äga rum på New college.

Antagning: Sker kontinuerligt i samband med ansökan. Sökanden med behörighet kommer att kallas till intervju.

Kursledningen:
Jan Carlsson, examinator. Jan har disputerat i och forskat på handledning i psykoterapeutiskt arbete. Idag bedriver Jan flera forskningsprojekt inom psykoterapeutisk handledning.
Sarah Rakovshik, rådgivare/advisor. Sarah är ansvarig för de utbildningar som OCTC har med universitet i Oxford och har disputerat i ämnet psykoterapeutisk handledning.
Anna Törnquist, huvudansvar för handledarutbildningarna vid SAPU. Anna är leg psykoterapeut, lärare och handledare på SAPU.

Kontaktpersoner SAPU:
Anna Törnquist, kursledare 070 690 24 08, anna.tornquist@sapu.se
My Frankl, Rektor, 070-715 77 26, my.frankl@sapu.se

Veronica Brishagen, administratör, 08-642 10 24 eller info@sapu.se

X