fbpx

Psykoterapi­integration

Vi integrerar två terapeutiska inriktningar.

Högskolan SAPUs utbildningsprofil

Högskolan Sapus utbildningsprofil är integrativ och bygger på en öppenhet för olika evidensbaserade psykoterapeutiska teorier och metoder. Vi utbildar specifikt i två psykoterapeutiska metoder, Affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT), och Kognitiv- och beteendeinriktad terapi (KBT) samt har fokus på det som är gemensamt i psykoterapi.

Psykoterapiintegration bygger på vetskapen om att olika psykoterapimetoder har unika egenskaper och att det är berikande för en metod att lära av andra sätt att bedriva psykoterapi. Målet är att de psykoterapeutiska metoderna ska bli så verksamma och effektiva som möjligt för den enskilda patienten (Norcross, 2019).

Psykoterapiintegration bygger även på det som är gemensamt i psykoterapi, alltså faktorer som har bäring i alla terapiformer, men som betonas i olika grad. En psykoterapimetod grundar sig således i teori/teorier som leder fram till en praktik, och där specifika och gemensamma faktorer samverkar med varandra.

Det gemensamma inbegriper patient-, terapeut- samt relationsfaktorer mellan patient och terapeut. Exempel kan vara preferenser/önskemål hos patienten, att patienten har möjlighet att ge feedback kring hur terapin fungerar, samt terapeutens förmåga till alliansskapande, empati och mod. På Sapu läggs tonvikten i hög utsträckning på de gemensamma faktorerna.

Sapu har valt psykoterapiintegration som grund då vi anser att just förhållningssättet att respektera varje patients önskemål är helt väsentligt för en framgångsrik psykoterapi. Viktiga ingredienser i integrativ psykoterapi är terapeutens kompetens att tillsammans med patienten skräddarsy en lämplig behandling med tydliga mål, utvärdera dessa tillsammans med patienten, och kontinuerligt följa upp förändringsprocessen i behandlingen.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X