Integrativt förhållningssätt

Vi integrerar två terapeutiska inriktningar.

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

Vi tillämpar det integrativa förhållningssättet genom:

 • Regelbundna integrationsseminarier där studenterna får lära sig och reflektera över likheter och skillnader mellan de olika terapeutiska inriktningarna och hur de kan integreras.
 • Att studenterna under handledning genomför psykoterapier med ett integrativt förhållningssätt.
 • Examinationer där studenterna får redogöra för de teoretiska ramarna och den praktiska tillämpningen av de olika terapeutiska inriktningarna men också hur de på ett lämpligt sätt kan integreras.
Vi integrerar två terapeutiska inriktningar:
 1. Affektfokuserad psykoterapi
 2. KBT
1. Affektfokuserad psykoterapi

I affektfokuserad terapi ligger fokus på klientens emotionella problem.
Det finns flera affektfokuserade terapiformer och metoder. Några exempel av de vi utbildar i är Affektfobiterapi, Affektfokuserad psykodynamisk terapi, Emotion Focused Therapy och Compassion Focused Therapy. Det gemensamma mellan dessa terapiformer är att de:

 • Har en gemensam hypotes att undvikande av en emotionell upplevelse upprätthåller klientens symtom.
 • Anser att exponering av emotioner vid trygg anknytning/positiv allians är en nyckelfaktor i behandlingen.
 • Har som målsättning är att fördjupa klientens känslomässiga medvetenhet, upplevelser och sätt att reagera emotionellt i olika situationer.

I SAPU:s utbildningar är de affektfokuserade terapiformerna viktiga. Vi har med åren byggt upp en stor kunskapsbas inom området genom direkta kontakter med ett flertal forskare och teoretiker. Våra fördjupningskurser och workshops har bidragit till att många redan yrkesverksamma har fått en fördjupad kunskap i ämnet. SAPU har också medverkat till att introducera affektfokuserad terapi på psykoterapeut- och psykologutbildningar i samarbete med flera universitet i landet.

2. KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp för flera olika terapier med utgångspunkt från kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Det finns kognitiva terapiformer som har fokus på tankarnas innehåll samt de beteendeinriktade terapiformerna på beteendets funktion.

Den inriktning inom KBT som vi på SAPU betonar är den ”Beckianska modellen” samt terapiformer som har utvecklats från denna modell. Vi lär även ut de grundläggande teorierna inom inlärningspsykologin samt den teoretiska och praktiska tillämpningen av mer beteendeinriktade modeller. Gemensamt för de olika inriktningarna inom KBT är att de:

 • Har en gemensam hypotes att klientens problematik vidmakthålls genom olika tankar, känslor eller beteenden.
 • Anser att en terapeutisk allians skall bygga på ett samarbete på en jämbördig nivå utan dolda agendor.
 • Har som målsättning att bryta mönster som vidmakthåller olika problem och att klienten skall få mer realistiska antaganden om sig själv och omvärlden.

De KBT-inriktade terapiformerna har fått en allt större betydelse på SAPU. Den nuvarande utvecklingen inom KBT innebär att dessa arbetssätt kan integreras och fungera komplementärt i klinisk praxis. Exempel på en modell som ingår i samtliga våra utbildningar är Unified Protocols – en modell som är ett bra exempel på integration mellan den affektfokuserade terapin och KBT.

SAPU har ett gediget samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre i Oxford: flera psykologer och psykoterapeuter därifrån medverkar i vår utbildning; vi anordnar workshops i Oxford samt medverkar i ett forskningsprojekt om handledning som utförs vid OCTC.

Uppföljning och utvärdering centralt i vårt arbete

Vi utvärderar kontinuerligt alla workshops, kurser och utbildningar som genomförs. De olika uppföljningarna och utvärderingarna är viktiga för oss då det visar eventuella brister och ger förslag kring hur verksamheten kan utvecklas för att nå olika kvalitetsmål.

{

Jag valde Sapu för min Steg-1-utbildning, just för att de integrerar TVÅ terapeutiska inriktningar.

X