Publicerad på SvD debatt 2019-05-06 samt på svd.se.

Socialstyrelsen uppmärksammar att många äldre får antidepressiva läkemedel som ökar risken för livshotande hjärtrytmrubbningar. Många äldre har nytta av antidepressiva läkemedel, men det stora problemet är slentrianmässig förskrivning utan noggrann bedömning, uppföljning eller ställningstagande till andra eller kompletterande behandlingsmetoder. Många får bara receptförnyelse utan läkarbedömning. Det måste sättas av tillräckligt med läkartid och fortbildning för att arbetet skall kunna göras ordentligt.

Äldrepsykiatri är sedan 2015 en medicinsk specialitet i Sverige. Emellertid finns det mycket få mottagningar och sängplatser avsedda för äldre, psykiskt sjuka. Svensk Förening för Äldrepsykiatri inventerade vårdplatser och tjänster för äldre, psykiskt sjuka i den svenska sjukvården 1999-2000 och 2006-2007. Under den tiden mer än halverades resurserna. Äldre psykiskt sjuka har samma rätt till vård som alla andra, men verkligheten ser inte ut så, även om nya äldrepsykiatriska verksamheter har tillkommit de senaste åren. Äldre, psykiskt sjuka måste kunna erbjudas äldrepsykiatrisk specialistvård när det behövs.

En sund själ i en sund kropp är en gammal visdom som fortfarande gäller. Vid lätta depressioner kan fysisk träning räcka som behandling. Gruppgymnastik för äldre, även 90+, har visat sig fungera väl och ge goda hälso-effekter på många områden. Även svårt sjuka och rörelsehindrade äldre måste erbjudas fysisk aktivitet utifrån sina förutsättningar. För den som bor hemma kan det handla om att kommunen beviljar sällskap vid promenader. Alldeles för många äldre rör sig mycket lite, vilket kan orsaka eller bidra till depression.

Människan är en social varelse. De allra flesta människor önskar ha kontakt med andra. Ensamhet är starkt kopplat till depression. Isolering kan orsaka eller bidra till att depression uppstår, och den som är deprimerad har ofta sämre förmåga att ta kontakt med andra. Den som är gammal, ensam och ofärdig lider också av skräcken att bli liggande med fraktur, stroke eller död utan att saknas av någon. Trots detta är principen i äldrevården att alla skall bo kvar i sin egen bostad, vare sig de vill det eller inte. Äldreboenden av olika slag har i rask takt avvecklats, trots att efterfrågan är stor. Det spelar stor roll vad vi äter, men kanske ännu större roll att få inta måltiderna i sällskap med andra i en behaglig miljö. Om planeringen av äldreomsorgen tog tillräcklig hänsyn till människans behov av sociala kontakter kunde många depressioner undvikas.

Psykoterapi i olika former är en efterfrågad och ofta framgångsrik behandlingsform vid depressioner. Studier har visat att samtalsterapi kan fungera mycket bra för äldre patienter. Även ett fåtal samtal kan ofta vara till stor hjälp. För den som redan har många läkemedel kan det vara värdefullt att slippa ett läkemedel till. Numera finns relativt gott om utbildade terapeuter, men ytterst få ägnar sig åt äldre. De institut som utbildar terapeuter ägnar inget eller begränsat utrymme åt äldres särskilda behov. Svensk Förening för Äldrepsykiatri har under många år försökt intressera kursgivarna för äldres särskilda behov.

I höst startar äntligen en ny ettårig utbildning i psykologiska behandlingsmetoder med fokus på äldres behov på SAPU (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling) i samarbete med Svensk Förening för Äldrepsykiatri. Den kommer att fylla en vit fläck på kartan.

Det behövs ett paradigmskifte i vården av psykiskt sjuka äldre. Depression är en folksjukdom som kan behandlas framgångsrikt i alla åldrar. Sjukvården måste ha utbildning och resurser för att klara av detta, så att även äldre kan erbjudas hela arsenalen av behandlingsmöjligheter.

Karin Sparring Björkstén
F. Ordförande Svensk Förening för Äldrepsykiatri
Stockholm

Elizabeth Aller
Ordförande Svensk Förening för Äldrepsykiatri
Karlskrona

Alessandra Hedlund
Ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen
Stockholm

Anna Törnquist
Rektor Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling
Stockholm

X