fbpx

På Högskolan Sapu arbetar vi aktivt med de sju diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen. Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Högskolan Sapu och dess studenter arbetar tillsammans med att identifiera eventuell diskriminering och att vidta förebyggande åtgärder. Arbetet är en del av Högskolan Sapus kvalitetsledningssystem. 

Vid eventuella frågor eller kommentarer kontakta oss på info@sapu.se 

X