LEDANDE UTBILDNINGAR INOM INTEGRATIV PSYKOTERAPI

Vi är ett utbildningsföretag som under drygt 20 år examinerat mer än 1000 personer i våra basutbildningar, psykoterapeutprogram samt lärar- och handledarutbildningar. Därutöver deltar hundratals yrkesverksamma terapeuter varje år i våra specialutbildningar; seminarier och workshops kring psykoterapeutiskt arbete.

 • Name
 • EXAMINATIONSRÄTT

  SAPU har examinationsrätt, förnyad av Högskoleverket 5 november 2008. För närvarande pågår en förnyad inspektion av samtliga utbildningsanordnare med psykoterapeutprogram.

 • Name
 • SAPUS MODELL

  Vår verksamhet kännetecknas av integrativt förhållningssätt, evidensbaserad behandling och erfarna handledare som följer studenterna genom hela utbildningen.

 • Name
 • ADVISORY BOARD

  Genom ett kvalificerat Advisory Board har vi tillgång till framstående nationella och internationella föreläsare.

 • Name
 • FORSKNINGSRÅD

  För att säkerställa att våra utbildningar följer utvecklingen av det evidensbaserade arbetssättet inom psykoterapi och psykologisk behandling har vi ett forskningsråd knutet till vår verksamhet.

Bakgrund

Stiftelsen SAPU grundades 1993 som ett alternativ till de traditionella psykodynamiska och psykoanalytiska utbildningarna. Utbildningens teoretiska grund var den engelska objektrelationsteorin. Stiftelsen intresserade tidigt sig för att kombinera erfarenheterna från flera terapeutiska inriktningar, vilket ledde fram till vårt integrativa förhållningssätt som idag baserar sig på affekt-, KBT och relationell psykoterapi.

Ursprungligen arrangerades endast en treårig Legitimationsgrundande utbildning i Psykoterapi. Numera har SAPU utbildningar på samtliga nivåer, d.v.s. Basutbildning i psykoterapi; Legitimationsgrundande utbildning i psykoterapi (psykoterapeutprogrammet); Handledar- och lärarutbildning samt Utbildning i affektivt fokuserad korttidspsykoterapi i tre steg.

Under våren 2010 startade en första ettårig specialistutbildning i KBT för leg. psykologer/psykoterapeuter och denna utbildning har sedan dess startat varje år. Hösten 2013 startade vi en första s.k. CORE-training i affektfokuserad korttidspsykoterapi.

Idag drivs SAPU som ett självständigt utbildningsbolag.

INTEGRATIVT FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi tillämpar integration genom att studenterna inledningsvis erhåller kunskap om teorier och praktisk tillämpning från olika terapeutiska inriktningar separat och därefter kontinuerligt tillägnar sig kunskap och övning i hur de olika inriktningarna kan integreras.

VI TILLÄMPAR DET INTEGRATIVA FÖRHÅLLNINGSSÄTTET GENOM:

• Regelbundna integrationsseminarier där studenterna får lära sig och reflektera över likheter och skillnader mellan de olika terapeutiska inriktningarna och hur de kan integreras.

• Att studenterna under handledning genomför psykoterapier med ett integrativt förhållningssätt.

• Examinationer där studenterna får redogöra för de teoretiska ramarna och den praktiska tillämpningen av de olika terapeutiska inriktningarna men också hur de på ett lämpligt sätt kan integreras.

VI INTEGRERAR TRE TERAPEUTISKA INRIKTNINGAR:

Affektfokuserad psykoterapi, KBT, Relationell psykoterapi

1. AFFEKTFOKUSERAD PSYKOTERAPI

I affektfokuserad terapi ligger fokus på klientens emotionella problem.

Det finns flera affektfokuserade terapiformer och metoder. Några exempel av de vi utbildar i är Affektfobiterapi, Affektfokuserad psykodynamisk terapi, Emotion Focused Therapy och Compassion Focused Therapy.

Det gemensamma mellan dessa terapiformer är att de:

• Har en gemensam hypotes att undvikande av en emotionell upplevelse upprätthåller klientens symtom.

• Anser att exponering av emotioner vid trygg anknytning/positiv allians är en nyckelfaktor i behandlingen.

• Har som målsättning är att fördjupa klientens känslomässiga medvetenhet, upplevelser och sätt att reagera emotionellt i olika situationer.

I SAPU:s utbildningar är de affektfokuserade terapiformerna viktiga. Vi har med åren byggt upp en stor kunskapsbas inom området genom direkta kontakter med ett flertal forskare och teoretiker. Våra fördjupningskurser och workshops har bidragit till att många redan yrkesverksamma har fått en fördjupad kunskap i ämnet. SAPU har också medverkat till att introducera affektfokuserad terapi på psykoterapeut- och psykologutbildningar i samarbete med flera universitet i landet.

2. KBT

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett paraplybegrepp för flera olika terapier med utgångspunkt från kognitiv psykologi och inlärningspsykologi. Det finns kognitiva terapiformer som har fokus på tankarnas innehåll samt de beteendeinriktade terapiformerna på beteendets funktion.

Den inriktning inom KBT som vi på SAPU betonar är den ”Beckianska modellen” samt terapiformer som har utvecklats från denna modell. Vi lär även ut de grundläggande teorierna inom inlärningspsykologin samt den teoretiska och praktiska tillämpningen av mer beteendeinriktade modeller.


Gemensamt för de olika inriktningarna inom KBT är att de:

• Har en gemensam hypotes att klientens problematik vidmakthålls genom olika tankar, känslor eller beteenden.

• Anser att en terapeutisk allians skall bygga på ett samarbete på en jämbördig nivå utan dolda agendor.

• Har som målsättning att bryta mönster som vidmakthåller olika problem och att klienten skall få mer realistiska antaganden om sig själv och omvärlden.


De KBT-inriktade terapiformerna har fått en allt större betydelse på SAPU. Den nuvarande utvecklingen inom KBT innebär att dessa arbetssätt kan integreras och fungera komplementärt i klinisk praxis.

Exempel på en modell som ingår i samtliga våra utbildningar är Unified Protocols – en modell som är ett bra exempel på integration mellan den affektfokuserade terapin och KBT.

SAPU har ett gediget samarbete med Oxford Cognitive Therapy Centre i Oxford: flera psykologer och psykoterapeuter därifrån medverkar i vår utbildning; vi anordnar workshops i Oxford samt medverkar i ett forskningsprojekt om handledning som utförs vid OCTC.

3. RELATIONELL PSYKOTERAPI

Relationell psykoterapi är ett internationellt samlingsbegrepp för ett förhållningssätt som utgår från interpersonella faktorers centrala betydelse för psykisk hälsa och utveckling.

De teoretiska utgångspunkterna är:

• Affekterna kan beskrivas som människans primära motivationssystem.

• Inre arbetsmodeller formas i grunden som en följd av det tidiga samspelet med andra människor och kommer i hög grad att styra utformningen av interpersonella relationer.

• Varje psykoterapeutiskt möte är unikt och formas av det implicita och explicita samspelet mellan klient och terapeut.

• Strukturell psykologisk förändring är ofta en följd av nya relationella erfarenheter i den terapeutiska processen.

EN ERFAREN HANDLEDARE BIDRAR TILL DIN UTVECKLING

Från allra första utbildningsdag följs våra studenter av erfarna handledare.

Studenterna ingår i en grupp om max fyra studenter per handledare. Teamet arbetar tillsammans genom hela utbildningen. Handledaren säkerställer att studenterna förstår det teoretiska innehållet och förmår omsätta det i kliniska erfarenheter.


SAPUS HANDLEDARE

 • Name
 • Anna Törnquist

 • Name
 • Carina Buvik

 • Name
 • Catarina Pielbus

 • Name
 • Irene Lainio

 • Name
 • Lena Wennlund

 • Name
 • Monica Lundqvist

 • Name
 • Patrik Lindert

 • Name
 • Peter Myhr

 • Name
 • Staffan Risinger

 • Name
 • Ursula Grönberg

SAPUS KURSLEDARE

 • Name
 • Anna Törnquist

  Socionom, leg. psykoterapeut, MSc oxon/CBT, lärare och handledare i psykoterapi

 • Name
 • Irene Lainio

  Socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

 • Name
 • Jenny Sjöström Svebeck

  Socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterpi

 • Name
 • Monica Lundqvist

  Socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

 • Name
 • Patrik Lindert

  Leg. psykolog, leg. psykoterapeut

 • Name
 • Ursula Grönberg

  Socionom, leg. psykoterapeut, lärare och handledare i psykoterapi

ADVISORY BOARD BEVAKAR VÅR OMVÄRLD

Vårt Advisory Board hjälper oss att bevaka utvecklingen inom det psykoterapeutiska området.

Rådet består av forskare och lärare från universitet i hela världen. Sapu har alltid varit mycket utåtriktat och öppet för nya influenser. Vi har starka band till utbildnings- och forskningsverksamheter utanför landets gränser och är ofta huvudman för internationella föreläsare som gästar Sverige.


SAPU ADVISORY BOARD 2016

 • Name
 • Kristin Osborn

  Licensed psychoterapist, President of IEDTA University of Harvard

 • Name
 • Sarah Rakovshik

  DPhil, Director of the Postgraduate Diploma in CBT at OCTC University of Oxford

 • Name
 • Paul L Wachtel

  Distinguished Professor, Clinical Psychology Doctoral Program at City College and Graduate Center of the City University, New York

 • Name
 • Pål Ulvenes

  Fil.Dr. Modum Bad Research Unit, Norge